Stiftelsens tillkomst

När Alfred Österlund avled år 1959 i en ålder av 82 år visade det sig att han ett par år tidigare hade upprättat ett testamente. Detta innebar att huvuddelen av hans förmögenhet skulle tillfalla en stiftelse som skulle bära hans namn. Stiftelsens ändamål skulle vara att främja medicinsk forskning inom vissa områden.

 

Det belopp som tillföll stiftelsen i enlighet med testamentet och bouppteckningen var 4 830 385 kr. Det marknadsmässiga värdet av tillgångarna var dock klart större.

 

Testamentet var tämligen detaljerat när det gällde bildandet av stiftelsen och beträffande hur stiftelsen skulle organiseras och verka. Bl.a. angavs att advokaten Gunnar Behm från Malmö, som hade hjälp till med att upprätta testamentet, skulle vara stiftelsens första ordförande.

 

När bouppteckningen var färdig satte Gunnar Behm igång med att bilda stiftelsen. Stadgar för stiftelsen fastställdes av Gunnar Behm den 18 september 1959. Dessa anslöt till vad Alfred Österlund hade förordnat i sitt testamente. När det gällde ordförandeskapet i stiftelsen skulle gälla, att efter Gunnar Behms bortgång skulle det ankomma på Högsta domstolen att förordna ny ordförande. Ordföranden skulle vara ett justitieråd eller någon annan ordinarie domare.

 

De övriga styrelseledamöterna och suppleanten skulle det ankomma på stiftelsens ordförande att förordna för en tid av tre år i sänder. De skulle vara läkare som genom kunskaper och erfarenheter kunde förväntas komma att väl främja stiftelsens ändamål.

 

Till ledamöter i styrelsen utsåg Gunnar Behm professorerna Sten Winblad, Jan Waldenström och Gunnar Wiberg.

 

När stiftelsen den 12 november anmäldes för länsstyrelsen, för att stå under länsstyrelsens tillsyn, angavs att stiftelsens tillgångar uppgick till 4 523 411 kr.

Bulltofta flygplats i Malmö 1959

Källa: ÅKE HANSSON RUBIN SYDSVENSKAN IBL