Stiftelsens stadgar

Stadgar för Alfred Österlunds stiftelse

 

1 §

Denna stiftelse skall benämnas Alfred Österlunds stiftelse.

 

2 §

Stiftelsen har till ändamål att genom lämnande av understöd till vetenskapligt forskningsarbete bidraga till bekämpandet av reumatiska och allergiska sjukdomar samt sjukdomen barnförlamning (poliomyelitis anterior acuta). Med forskningsarbete avses såväl utforskande av nämnda sjukdomars orsaker och genes, varvid åsyftas byde grundforskning och målforskning, som prövning av behandlingsmetoder, vare sig dessa bygger på resultatet av sådan grund- och målforskning eller på uppslag, härrörande från empirisk erfarenhet.

 

3 §

Stiftelsens styrelse skall hava sitt säte i Malmö.

 

4 §

Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse, bestående av fyra personer. Advokaten Gunnar Behm i Malmö skall, så länge han lever, vara ordförande i styrelsen. Efter hans död ... ny ordförande utses städse i den ordning, nyss sagts.

Ordföranden i styrelsen utser de tre övriga styrelseledamöterna. Dessa skola vara sådana läkare, som genom kunskaper och erfarenhet kunna förväntas komma att väl främja stiftelsens ändamål, och de utses för en tid av tre kalenderår i sänder men kunna återutses för en eller flera nya perioder. Första gången utses de för tiden till och med år 1962.

Ordföranden i styrelsen skall äga åtnjuta ett årligt arvode av ... höjas på samma sätt som arvodet åt styrelsens ordförande.

 

5 §

Stiftelsen, som bildats ... [bestämmelser angående förvaltningen av tillgångarna] ... bankräkningar, öppnade i stiftelsens namn.

 

6 §

Stiftelsen skall äga mottaga bidrag även av främmande företag och enskilda personer, villiga att främja stiftelsens syfte.

 

7 §

Understöd må utgå till en och samma forskare under högst fem år i följd. Av den årliga avkastningen lägges en tiondel till kapitalet. Endast avkastningen av kapitalet må utdelas. I den mån avkastning för visst år icke i sin helhet vid årets slut disponerats för utbetalning av understöd, må densamma senare disponeras för sådant ändamål. Styrelsen har fria händer vid fördelningen av understöden mellan de forskare som syssla med reumatiska sjukdomar, de forskare, som intressera sig för allergiska sjukdomar, och de forskare, som syssla med polio, och styrelsen äger frihet att besluta, att disponibel avkastning i dess helhet skall utgå som understöd åt en eller flera forskare, tillhörande en enda av nu angivna forskarkategorier.

 

8 §

Styrelsen skall sammaträda, då så erfordras, dock minst en gång årligen.

Styrelsen är beslutsför endast i det fall, där alla fyra ledamöter äro närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken minst tre ledamöter förena sig, och vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden.

Vid styrelsens sammanträden skall genom ordförandens försorg föras protokoll.

 

9 §

Styrelsens ordförande äger ensam företräda stiftelsen såväl i förhållande till tredje man som inför domstolar och andra myndigheter. Samma behörighet tillkommer de övriga styrelseledamöterna i förening.

 

10 §

Styrelsens ordförande är närmast ansvarig för den löpande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter. Han äger utse sekreterare ... skäligt arvode, som bestämmes av styrelsen.

 

11 §

Stiftelsens räkenskaper skola ... under räkenskapsåret. Kostnaden för denna granskning skall bäras av stiftelsen